DEVILS DON’T CRY PORTRAITS
Oglolid
Ezgomos
Enamoth
Kizgol
Mulgrith
Doremath
Kalgren
Rokuthoz
Koganad
Korgas
Breznamekc
Bragthoch
Gorthron
Bregrenak
Brilgroth
Tazach
Xangrakoth
Tolvozad
Izarok
Mogthezar
Begthin
Gerzod
Agthurud
Xorin
Zangrath
Zergoluth
Mizrenath